Organizaciona šema


Organizaciona šema Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike“, Beograd


- Dokument „Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (prečišćen tekst)“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanje lica“ preuzimanje dokumenta