"Politika Privatnosti - Privacy Policy"


Vaša privatnost je važna za JP "Zavod za udžbenike". Zato smo razvili Politiku Privatnosti koja otkriva kako prikupljamo, koristimo i čuvamo Vaše podatke. Molimo Vas da odvojite trenutak da bi ste se upoznali sa našom praksom privatnosti i javite nam ako imate bilo kakvih pitanja.

Your privacy is important to JP "Zavod za udžbenike". So we’ve developed a Privacy Policy that covers how we collect, use, disclose, transfer, and store your information. Please take a moment to familiarize yourself with our privacy practices and let us know if you have any questions.


Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Lični podaci su podaci o osobama koji mogu sa se koriste kako bi se jedinstveno identifikovala ili kontaktirala određena osoba.

Obaveštavamo vas o pravilima i uslovima politike privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (zakon).

Može vam biti zatraženo da date svoje lične podatke kad god ste u kontaktu sa JP "Zavod za udžbenike". JP "Zavod za udžbenike" može koristiti Vaše podatke za pružanje i poboljšanje naših usluga, sadržaja i oglašavanja, prilagoditi Vaše interakcije sa nama, što je sve u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Kad god koristimo Vaše lične podatke, obrađujemo ih i skladištimo u naše baze podataka. Na ličnom raspolaganju je da li ćete nam dati Vaše lične podatke kao što je opisano u nastavku ili ne.

Collection and Use of Personal Information

Personal information is data related to any person which can be used to uniquely identify or contact a single person.

We are hereby informing you on our Privacy Policy terms and conditions pursuant to the Law on Personal Data Protection of the Republic of Serbia (the Law).

You may be asked to provide your personal information anytime you are in contact with JP "Zavod za udžbenike". JP "Zavod za udžbenike" may use your information to provide and improve our services, content, and advertising, customize your interactions with us, which is all in consistency with this Privacy Policy. Whenever we use your personal information, we process it and store it to our databases. It is up to your personal discretion whether you will provide us with your personal information as described below or not.


Koje lične podatke prikupljamo

Kada kreirate korisnički nalog na veb sajtu JP "Zavod za udžbenike" za kupovinu proizvoda, možemo sakupiti razne informacije vezane za naše poslovne i marketinške aktivnosti, uključujući Vaše ime, poštansku adresu, broj telefona, adresu e-pošte, i ostale kontakt podatke. Sve informacije koje sakupljamo evidentiraju se u našim bazama podataka.

What personal information we collect

When you create JP "Zavod za udžbenike" username to purchase a product, we may collect a variety of information related to our business and marketing activities, including your name, mailing address, phone number, email address and contact preferences. All the information we collect are recorded in our databases.


Kako koristimo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke prvenstveno koristimo prilikom isporuke proizvoda koje ste naručili i da bi Vas obavestili o promenama vezanim za porudžbine koje ste napravili. Lične podatke koje sakupljamo omogućuju nam da vas obaveštavamo o najnovijim proizvodima JP "Zavod za udžbenike". Takođe nam pomaže da poboljšamo naše usluge, sadržaj i oglašavanje. Ako ne želite da budete na našoj mailing listi, možete se u bilo kom trenutku odjaviti tako što ćete ažurirati svoj nalog. S vremena na vreme, možemo koristiti Vaše lične podatke za slanje važnih obaveštenja, kao što su komunikacije o kupovini i promene naših uslova, uslova i politika, kao i odgovora na Vaše zahteve. Zbog toga što su ove informacije važne za Vašu komercijalnu interakciju sa JP Zavodom za udžbenike, možda nećete odbiti da primate ove komunikacije. Takođe možemo koristiti lične podatke za interne potrebe kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje kako bi poboljšali proizvode JP "Zavod za udžbenike", usluge i komunikaciju sa klijentima.

How and why we use your personal information

We primarily use your personal information when delivering products you have ordered and to notify you of any changes related to orders you have made. The personal information we collect allows us to keep you posted on JP "Zavod za udžbenike"’s latest product announcements, and upcoming events. It also helps us to improve our services, content, and advertising. If you don’t want to be on our mailing list, you can opt out anytime by updating your preferences. From time to time, we may use your personal information to send important notices, such as communications about purchases and changes to our terms, conditions, and policies as well as responds to your requests. Because this information is important to your commercial interaction with JP "Zavod za udžbenike", you may not opt out of receiving these communications. We may also use personal information for internal purposes such as auditing, data analysis, and research to improve JP "Zavod za udžbenike" products, services, and customer communications.


Prikupljanje i upotreba ne personalnih podataka

Takođe prikupljamo ne-lične informacije - podatke u obliku koji ne dozvoljavju direktno povezivanje sa bilo kojim konkretnim pojedincem. Mi možemo prikupljati, koristiti, preneti i objavljivati ne-lične podatke u bilo koju svrhu. Sledeći su primeri ne-ličnih podataka koje sakupljamo i kako ih možemo koristiti:
Prikupljamo informacije o aktivnostima kupaca na našoj veb stranici. Ove informacije se sabiraju pomoću usluge Google analitike i koriste se za pružanje korisnih informacija o korisnicima i razumevanje za koje su delove naše veb stranice, proizvode i usluge najviše zainteresovani. Zbirni podaci se smatraju ne-ličnim podacima u svrhu ove Politike privatnosti. Takve informacije mogu sadržati Vašu IP adresu, ili informacije o veb pretraživaču. Te informacije se neće prodavati, deliti trećim licima ili se koristiti u bilo koje druge svrhe.

Collection and Use of Non-Personal Information

We also collect non-personal information – data in a form that does not permit direct association with any specific individual. We may collect, use, transfer, and disclose non-personal information for any purpose. The following is the examples of non-personal information that we collect and how we may use it:
We collect information regarding customer activities on our website. This information is aggregated through Google Analytics service and used to help us provide more useful information to our customers and to understand which parts of our website, products, and services are of most interest. Aggregated data is considered non-personal information for the purposes of this Privacy Policy. Such information may hold your IP, or web browser information. Those information will not be sold, shared to third parties, or used for any other purposes.


Kolačići (cookies) i ostale tehnologije

Veb sajt JP "Zavod za udžbenike", i-mejl poruke i oglasi mogu koristiti "kolačiće" i druge tehnologije kao što su "pixel tags" i "web beacons". Ove tehnologije nam pomažu da bolje razumemo ponašanje naših korisnika, govore nam koji su delovi našeg veb sajta posetili i olakšali merenje efikasnosti reklama i veb pretraživanja. Informacije koje sakupljamo od kolačića i drugih tehnologija tretiramo kao ne-lične informacije. Međutim, u meri u kojoj se adrese Internet protokola (IP) ili slični identifikatori smatraju ličnim podacima po lokalnom zakonu, takve identifikatore tretiramo i kao lične podatke. Slično tome, u meri u kojoj se ne-lične informacije kombinuju sa ličnim podacima, mi smatramo kombinovanim informacijama ličnim podacima u smislu ove Politike privatnosti.

JP "Zavod za udžbenike" koristi kolačiće i druge tehnologije kako bi zapamtio lične podatke kada koristite našu veb stranicu. Naš cilj u ovim slučajevima je da Vaše iskustvo sa JP "Zavod za udžbenike" bude lakše i lično. Poznavanje Vaše zemlje i jezika - a ako ste vaspitač, Vaša škola - pomaže nam da pružimo prilagođeno i korisnije iskustvo kupovine. I poznavanje Vaših kontakt informacija nam pomaže da pružimo bolje usluge za kupce. Ako želite da onemogućite kolačiće, imajte na umu da određene funkcije veb stranice JP "Zavod za udžbenike" neće biti dostupne kada su kolačići onemogućeni.

Kao što je slučaj sa većinom veb stranica, automatski prikupljamo neke informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije uključuju adrese Internet protokola (IP), tip pretraživača i jezik, dobavljač internet usluga (ISP), referentne i izlazne stranice, operativni sistem, datum / vremenski pečat i "clickstream" podatke. Mi koristimo ove informacije za razumevanje i analizu trendova, administriranje sajta, učenje o ponašanju korisnika na sajtu i prikupljanje demografskih informacija o našoj bazi korisnika u celini. JP "Zavod za udžbenike" može koristiti ove informacije u našim marketinškim i reklamnim uslugama. U nekim našim e-porukama koristimo URL "klik-kroz" vezu za sadržaj na JP "Zavod za udžbenike". Kada klijenti kliknu na jedan od ovih URL-ova, oni pređu kroz odvojeni veb server pre dolaska na odredišnu stranicu na našoj veb stranici. Pratimo ove podatke o kliku pomoću kojih ćemo utvrditi interesovanje za određene teme i izmeriti efikasnost naših komunikacija s korisnicima. Ako više ne želite da se pratite na ovaj način, ne bi trebalo da kliknete na tekstualne ili grafičke veze u e-porukama.

Cookies and Other Technologies

JP "Zavod za udžbenike" website, email messages, and advertisements may use “cookies” and other technologies such as pixel tags and web beacons. These technologies help us better understand user behavior, tell us which parts of our website people have visited, and facilitate and measure the effectiveness of advertisements and web searches. We treat information collected by cookies and other technologies as non-personal information. However, to the extent that Internet Protocol (IP) addresses or similar identifiers are considered personal information by local law, we also treat these identifiers as personal information. Similarly, to the extent that non-personal information is combined with personal information, we treat the combined information as personal information for the purposes of this Privacy Policy.

JP "Zavod za udžbenike" uses cookies and other technologies to remember personal information when you use our website, online services, and applications. Our goal in these cases is to make your experience with JP "Zavod za udžbenike" more convenient and personal. Knowing your country and language – and if you are an educator, your school – helps us provide a customized and more useful shopping experience. And knowing your contact information helps us provide you with better customer service. If you want to disable cookies please note that certain features of the JP "Zavod za udžbenike" website will not be available once cookies are disabled.

As is true of most websites, we gather some information automatically and store it in log files. This information includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type and language, Internet service provider (ISP), referring and exit pages, operating system, date/time stamp, and clickstream data. We use this information to understand and analyze trends, to administer the site, to learn about user behavior on the site, and to gather demographic information about our user base as a whole. JP "Zavod za udžbenike" may use this information in our marketing and advertising services. In some of our email messages, we use a “click-through URL” linked to content on the JP "Zavod za udžbenike" website. When customers click one of these URLs, they pass through a separate web server before arriving at the destination page on our website. We track this click-through data to help us determine interest in particular topics and measure the effectiveness of our customer communications. If you prefer not to be tracked in this way, you should not click text or graphic links in the email messages.


Otkrivanje podataka trećim stranama

Kada na veb sajtu JP "Zavod za udžbenike" kupite proizvod, ovlastili ste JP "Zavod za udžbenike" da razmeni informacije koje ste pružili tokom procesa kupovine sa službom za dostavu (kao što su pošta i dostavne kurirske službe). JP "Zavod za udžbenike" će dati samo lične podatke da bi pružili (ili poboljšali) naše usluge isporuke, neće biti podeljena sa trećim licima u svrhu marketinga. Iako mi stalno preduzimamo sve neophodne radnje da zaštitimo Vaše lične podatke kada ih prenesemo na treću stranu kako je opisano u daljem tekstu, mi nismo odgovorni za bilo kakvo kršenje pravila o privatnosti koje donose te treće strane.

Disclosure to Third Parties

When you purchase a JP "Zavod za udžbenike" product, you authorize JP "Zavod za udžbenike" to exchange the information you provide during the purchase process to carry out service (such as delivery couriers). Personal information will only be shared by JP "Zavod za udžbenike" to provide (or improve) our delivery services, it will not be shared with third parties for their marketing purposes. Even though we constantly undertake all necessary actions to protect your personal information when transferred to third parties as described below, we are not responsible for any breach of privacy policies made by those third parties.


Pružaoci usluga

JP "Zavod za udžbenike" deli lične informacije sa kompanijama koje pružaju usluge kao što su isporuka proizvoda za vas. Ove kompanije su obavezne da zaštite Vaše informacije i mogu se naći gde god JP "Zavod za udžbenike" posluje. U svakom slučaju, ako se Vaši lični podaci prenose izvan Vaše zemlje boravka, takav prenos informacija će se izvršiti u skladu sa zakonom.

Service Providers

JP "Zavod za udžbenike" shares personal information with companies who provide services delivering products to you. These companies are obligated to protect your information and may be located wherever JP "Zavod za udžbenike" operates. In any event, if your personal information is transferred outside of your residence country, such transfer of information will be executed in accordance with the law.


Ostala otkrivanje podatataka

Možda će biti potrebno - zakonom, pravnim postupkom, parnicama i / ili zahtevima javnih i državnih organa unutar ili izvan Vaše zemlje boravka - za JP "Zavod za udžbenike" da otkriju Vaše lične podatke. Takođe možemo otkriti informacije o vama ako utvrdimo da je za potrebe nacionalne bezbednosti, sprovođenja zakona ili drugih pitanja od javnog značaja obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće. Takođe možemo otkriti informacije o vama, ako utvrdimo da je obelodanjivanje razumno potrebno da primenimo naše uslove ili zaštitimo naše operacije ili korisnike. Pored toga, u slučaju reorganizacije, spajanja ili prodaje možemo preneti bilo koje i sve lične informacije koje sakupljamo relevantnoj trećoj strani.

Other disclosure of information

It may be necessary – by laws, legal process, litigation, and/or requests from public and governmental authorities within or outside your country of residence – for JP "Zavod za udžbenike" to disclose your personal information. We may also disclose information about you if we determine that for purposes of national security, law enforcement, or other issues of public importance, disclosure is necessary or appropriate. We may also disclose information about you if we determine that disclosure is reasonably necessary to enforce our terms and conditions or protect our operations or users. Additionally, in the event of a reorganization, merger, or sale we may transfer any and all personal information we collect to the relevant third party.


Vaša saglasnost

Imajte na umu da nam pružanjem ličnih podataka i korišćenjem sajtova dajete saglasnost na obradu i korišćenje vaših ličnih podataka za gore navedene svrhe. Pored toga, takođe se slažete sa objavljivanjem vaših ličnih podataka trećim stranama kao što je gore opisano i koje se nalaze u zemljama ili oblastima sa različitim nivoom zaštite privatnosti. Mi vam obezbeđujemo da se prenos vaših ličnih podataka trećim stranama odnose na države koje su potpisnice relevantnih konvencija EU o zaštiti podataka o ličnosti, i gde nisu, potpisani relevantni dokumenti ili će biti potpisani, ukoliko je neophodno i razumno, tako da vaše informacije ostanu zaštićene. Konačno, uvek možete povući svoju saglasnost za našu obradu i korišćenje vaših ličnih podataka, u pisanom ili elektronskom obliku, na adresu koja je navedena ispod ove Politike privatnosti, u kom slučaju, mi ćemo imati pravo da potražimo potencijalne gubitke u skladu s relevantnim zakonima.

Your Consent

Please note that by providing us with your personal information and using the sites, you grant consent to processing and use of your personal information for the above purposes. In addition, you also consent to disclosure of your personal information to third parties as described above, and that are placed in countries or jurisdictions with different level of privacy protection. We ensure you that transfer of your personal information to third parties above is made to the countries who are signatories of relevant EU conventions on personal data protection, and where not, relevant documents have been signed, or will be sign, if necessary and reasonable, so that your information remains protected. Finally, you may always withdraw your consent for our processing and use of your personal information, in written or electronic form to the address provided below of this Privacy Policy, in which case, we shall be entitled to claim potential losses pursuant to relevant laws.


Zaštita ličnih informacija

JP "Zavod za udžbenike" preduzima mere predostrožnosti - uključujući administrativne, tehničke i fizičke mere - kako bi zaštitio Vaše lične podatke od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništavanja. JP "Zavod za udžbenike" online usluga kao što je JP "Zavod za udžbenike" Online Knjižara koristi šifrovanje "Secure Sockets Layer (SSL)" na svim veb stranicama na kojima se prikupljaju lični podaci. Da biste kupovali na našem veb sajtu, morate da koristite pregledač koji podržava SSL, kao što su Safari, Fajerfoks ili Internet Ekplorer. To štiti poverljivost vaših ličnih podataka dok se prenose preko Interneta. Kada vršite objavu na veb sajtu JP "Zavod za udžbenike" ili na društvenim mrežama, lične informacije koje delite vidljive su drugim korisnicima i mogu se čitati , sakupljati ili iskoristiti. Vi ste odgovorni za lične podatke koje izaberete da pošaljete u ovim slučajevima. Na primer, ako navedete svoje ime i adresu e-pošte u objavama na forumu, te informacije su javne. Budite pažljivi kada koristite ove funkcije.

Protection of Personal Information

JP "Zavod za udžbenike" takes precautions — including administrative, technical, and physical measures — to safeguard your personal information against loss, theft, and misuse, as well as against unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. JP "Zavod za udžbenike" online services such as the JP "Zavod za udžbenike" Online Store use Secure Sockets Layer (SSL) encryption on all web pages where personal information is collected. To make purchases from these services, you must use an SSL-enabled browser such as Safari, Firefox, or Internet Explorer. Doing so protects the confidentiality of your personal information while it’s transmitted over the Internet. When you post on a JP "Zavod za udžbenike" forum, or social networking service, the personal information you share is visible to other users and can be read, collected, or used by them. You are responsible for the personal information you choose to submit in these instances. For example, if you list your name and email address in a forum posting, that information is public. Please take care when using these features.


Integritet i zadržavanje ličnih podataka

JP "Zavod za udžbenike" vam olakšava da vaše lične podatke držite tačne, potpune i ažurirane. Mi ćemo zadržati Vaše lične podatke za period koji je potreban za ispunjavanje ciljeva navedenih u ovoj Politici privatnosti, osim ako je duži rok zadržavanja potreban ili dopušten zakonom.

Integrity and Retention of Personal Information

JP "Zavod za udžbenike" makes it easy for you to keep your personal information accurate, complete, and up to date. We will retain your personal information for the period necessary to fulfil the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by Law.


Pristup ličnim podacima

Možete pomoći da se osigurate da su vaši kontakt podaci i preferencije tačni, potpuni i ažurni prijavljivanjem na svoj nalog na stranici za prijavljivanje. Za druge lične podatke imate pravo na sledeća prava:
Možete zatražiti obaveštenje u vezi sa bilo kojim Vašim ličnim podacima koje smo obradili i koristili, u granicama zakona, a mi ćemo odgovoriti na Vaš zahtev u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada smo dobili takav zahtev. Možete tražiti pristup vašim ličnim podacima koji uključuju pravo da pregledate, čitate, slušate ili pravite beleške vaših podataka, kao i da zatražite kopiju bilo kog od vaših ličnih podataka, a mi ćemo odgovoriti na vaš zahtev u roku od 30 (trideset) dana od dana kada smo dobili takav zahtev. Kao rezultat vašeg pristupa, možete zatražiti da izmenimo, ispravimo podatke koji su netačni, ažuriramo ili obrišemo podatke ako JP "Zavod za udžbenike" nije obavezan da ih čuva po zakonu ili u zakonite poslovne svrhe, u kojem slučaju ćemo odgovoriti na vaš zahtev u roku od 15 (dana) od dana kada smo dobili takav zahtev. Ako je zahtev za brisanje podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti i relevantnim zakonima, ali tehnička nesposobnost sprečava brisanje podataka ili postupanje po vašem zahtevu, zahtevati neproporcionalno visoke količine našeg vremena i resursa, mi ćemo vam obezbediti da se takvi podaci obeleže i da se obrada takvih podataka obustavi sve dok se ne ispune tehnički uslovi za njegovo brisanje. Imajte na umu da se svi vaši zahtevi za obaveštavanje, pristup, ispravke, kopiranje ili brisanje mogu izvršiti putem obrazca za kontakt, dok JP "Zavod za udžbenike" može prihvatiti i Baše usmene zahteve, kada su takvi zahtevi u skladu sa našim diskrecijama ekonomičniji. Ljubazno Vas obaveštavamo da možemo da odbijemo da obradimo zahteve koji su nerazumno ponavljani, zahtevaju nesrazmerne tehničke napore, sprečavaju nas da upravljamo našim svakodnevnim poslovnim aktivnostima, ugrožavamo privatnost drugih ili nacionalne i komercijalne interese i sigurnost Vaše zemlje boravka, izuzetno su nepraktični ili za koje zakonom nije drugačije propisano.

Access to Personal Information

You can help ensure that your contact information and preferences are accurate, complete, and up to date by logging in to your account at Login page. For other personal information, you are entitled to the following rights:
You can request the notification regarding any of your personal information we have been processing and using, within the limits of Law, and we will respond to your request within 15 (fifteen) days from the day we received such request. You can request access to your personal information which includes right to review, read, listen or to make notes of your information, as well as to request a copy of any of your personal information, and we will respond to your request within 30 (thirty) days from the day we received such request. As result of your access, you can request that we modify, correct the data if it is inaccurate, update it, or delete the data if JP "Zavod za udžbenike" is not required to retain it by Law or for legitimate business purposes, in which case we will respond to your request within 15 (days) from the day we received such request. If the request for deletion of your data is in accordance with this Privacy Policy and relevant laws, but the technical incapacity prevents us from deleting data or acting upon your request would require disproportionately high amounts of our time and resources, we ensure you that such data shall be marked and processing of such data shall be suspended until the technical conditions for its deletion are met. Please note, that all your notification, access, correction, copy or deletion requests can be made through the Contact Form, while JP "Zavod za udžbenike" may accept your verbal requests too, when such requests are according to our discretion cost-efficient. We kindly inform you that we may decline to process requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort, prevents us from governing our everyday business activities, jeopardize the privacy of others or national and commercial interests and security of your country of residence, are extremely impractical, or for which access is not otherwise required by Law.


Deca

Mi svesno ne prikupljamo lične informacije dece do 13. godine. Ako saznamo da smo sakupili lične podatke o detetu mlađeg od 13 godina, preduzećemo korake da obrišemo informacije što pre.

Children

We do not knowingly collect personal information from children under 13. If we learn that we have collected the personal information of a child under 13 we will take steps to delete the information as soon as possible.


Pitanja o privatnosti

Ako imate bilo kakvih pitanja o Politici privatnosti u JP "Zavod za udžbenike" ili obradi podataka, molimo kontaktirajte nas.

JP "Zavod za udžbenike" može s vremena na vreme ažurirati svoju Politiku privatnosti. Kad promenimo politiku na materijalan način, obaveštenje će biti objavljeno na našoj veb stranici zajedno sa ažuriranom Politikom privatnosti.

JP "Zavod za udžbenike" Beograd, Obilićev venac 5, 11000 Beograd, Srbija, matični broj: 20216255, PIB: 104715502

Poslednje ažuriranje: maj, 2018

Privacy Questions

If you have any questions or concerns about JP "Zavod za udžbenike" Privacy Policy or data processing, please contact us.

JP "Zavod za udžbenike" may update its Privacy Policy from time to time. When we change the policy in a material way, a notice will be posted on our website along with the updated Privacy Policy.

JP "Zavod za udžbenike" Beograd, Obilićev venac 5, Belgrade, 11000, Serbia, corporate registry number: 20216255, TIN: 104715502

Last updated: May, 2018