Istorijat

Odluku o osnivanju Zavoda za izdavanje udžbenika, kao republičke ustanove sa samostalnim finansiranjem, donelo je Izvršno veće NR Srbije, 6. jula 1957.

Osnivanje Zavoda bilo je u funkciji potrebe da se za veliku reformu sistema školstva, koja je u praksi započela 1958. godine, blagovremeno obezbede potrebni udžbenici. Od oktobra, iste godine, Zavod počinje da izdaje udžbenike za opšte obrazovanje, stručne škole i škole za odrasle. Osnovnu programsku orijentaciju Zavod je uspešno proširio izdavanjem velikog broja priručnika za nastavnike, priručnih biblioteka za učenike, naučnih radova, monografija i kapitalnih dela.

Zakon o Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva donela je Skupština SR Srbije 14. decembra, koji je objavljen 22. decembra 1973. godine.

Krajem 1973. godine objavljen je Zakon o udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje, sa primenom od 1. jula 1974.

"Društveni dogovor o izdavanju udžbenika" je potpisan 12. aprila 1976. Njime je trebalo da se obezbedi izdavanje kvalitetnih i savremenih udžbenika, postigne racionalna podela rada između izdavačkih organizacija, suzbija komercijalizam kao odlučujući faktor u izdavanju udžbenika kao i da se spreči konkurencija na paralelnom izdavanju visokotiražnih udžbenika.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje donela je Skupština SRS 5.12.1978. a objavljen je 16.12.1978.

Novi "Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima" proglašen je 1.11.1988. Zavodu se poveravaju poslovi pripremanja i izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovno i usmereno obrazovanje do petog stepena stručne spreme, poslovi praćenja i ocenjivanja udžbenika kao i obavljanje stručno pedagoških i istraživačkih poslova radi unapređenja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovno i usmereno obrazovanje do petog stepena stručne spreme.

Novi "Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima" donet je 14. aprila 1993. godine, Zavod za udžbenike postaje Javno preduzeće.

Vlada Srbije je 25.5.2006. godine donela Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Određeno je poslovno ime: Javno preduzeće "Zavod za udžbenike". Pretežna delatnost JP je pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava i publikacija za predškolske ustanove, osnovnu i srednju školu u Republici Srbiji, kao i publikacije kojima se obezbeđuju neophodne informacije od značaja za ostvarivanje nastavnih planova i programa i drugih pitanja iz delatnosti obrazovanja i vaspitanja .